Шумомер (30-130 db), DB 100

Каталожен № 16922
Шумомер (30-130 db), DB 100
Уред за контрол на физически фактор на работната среда: *Област на контрол: Шум; **Параметър на контрола: ниво на шума, dB; ***Техническо средство: Цифров шумомер, клас 2, за измерване нивото на шума, съгласно международните норми (от 30 до 120 db), включително "А" честотно натоварване, "бавни" и "бързо" натоварвания по време, LAeq средно ниво на шума. Доставя се с предпазна капачка срещу вятър, куфарче и сертификат за калибриране.
Цена: 449,00 EUR без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

DB100 измерва нивото на шума в границите от 30 до 120 db с точност 1,5 db и разделителна способност от 0,1.

 

Две режима на работа могат да бъдат избрани, бързо и бавно измерване. Бързото измерване на звука реагира директно и на най-малката промяна на шума. Инструментът може да измерва еквивалентното ниво на шума и средното ниво на шума във времето. С цел увеличаване живото на батерия, уредът е снабден с регулируемо автоматично изключване.

 

DB 100 шумомерът е надежден, лесен за използване и е в съответствие с метрологичните и стандартизационни изисквания (IEC 61672-1 Class 2 /IEC 60651 Class 2 / IEC 60804 Class 2).

 

Предимства:

• Широк измервателен обхват

• Компактен, здрав корпус

• Лесна работа

• Голям брой измервани и показване параметри (LA and Laeq, LAFmax, LAFmin, LASmax , LASmin).

• Честота тежест: А

• Висока точност

• Сертификата за калибрация

 

Нормативни разпоредби:

 • Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели
 • Наредба № 2 от 5 април 2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда
 • Наредба № 30 от 10 ноември 2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в република България
 • Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
 • Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
 • Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите...
 • Наредба № 61 от 26 август 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба
 • Наредба № 74 от 7 октомври 2003 г. за одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите
 • Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
 • Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
 • Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
 • Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални
 • Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития
 • Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни
 • БДС ISO 8297:2005, Действащ, Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на индустриално предприятие с множество източници на шум за оценяване на нивата на звуково налягане в околната среда. Инженерен метод

 

Цената включва:

1 бр. DB100 шумомер с батерия, чанта за носене и проследим сертификат калибриране●

 

Производител: KIMO Франция

 

Спецификация

Обхват

30-130 dB

Резолюция

0,1 dB

Стандарти

IEC 61672-1 Class 2 /IEC 60651 Class 2 / IEC 60804 Class 2

Измервани параметри

LA and Laeq

Други показвани параметри

LAFmax, LAFmin, LASmax , LASmin

Честотно натоварване

A

Времево натоварване

Бавно, бързо

Интегрирано време за LAeq

от 1s до 15 min

Индикатор за претоварване

в най-високото налягане на звука

Регулируеми константи

§        Референтна посока

§        Референтен обхват

§        Референтно ниво

§        Референтна честота

 

Оста на микрофона

30 - 130 dB

94 dB

1000 Hz

Дисплей

Графичен 128x64 pixels

Микрофон

Номинална чувствителност 20 mV/Pa

Работна температура

-10 °C … + 50 °C.

Условия на съхранение

Врага: 95 % RH max.

Температура: 0°C … + 50 °C.

Препоръчвани стандартни условия за измерване

Влажност 30 и 90% RH (референтна влажност 65%) и температура до 40°C.

Електромагнитна съвместимост

В съответствие с 89/336/CEE

Захранване

3 AAA или акумулаторни (не трябва да се презареждат направо в инструмента)

Живот до 30 часа

Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com