РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

11/4/2016

Отворена процедура за кандидатстване

 

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) кани конкретния бенефициент - МОН да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”.

 

Процедурата е насочена към индивидуалните потребности на учениците и развитие на интересите им за разгръщане на заложбите и способностите им в избрани от тях области, както и за повишаване на успеваемостта в училищата, като се допълват, развиват и надграждат компетентностите, знанията и уменията, придобити чрез задължителната училищна образователна подготовка.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП (квалифициран електронен подпис)  през системата ИСУН 2020 е: не по-късно от 23:59 часа на 20.04.2016 г.

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1) Разходи за възнаграждения

2) Разходи за командировки.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

1. Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта, групирани по следния начин:

1.1 Разходи за материали:

- канцеларски и офис материали

- копирна хартия

- учебна или специализирана литература/дидактически материали

- учебни пособия или помагала

- спортни пособия

- оборудване и обзавеждане

1.2 Разходи за консумативи

- тонер касети

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

В този раздел се описват разходите за външни услуги, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за тяхното изпълнение:

1. Разходи за наем на помещения.

2. Разходи за организиран транспорт.

3. Разходи за застраховки.

4. Разходи за експертизи, проучвания и изследвания.

5. Режийни разходи, разходи за телекомуникационни услуги (телефонни услуги и интернет),

6. Разходи за организиране и провеждане на дейности по интереси.

7. Разходи за разработване и прилагане на механизъм за диагностика на образователните дефицити.

8. Разходи за допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителния учебен план.

9. Разходи за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане.

10. Разходи за създаване на модел на обществен мониторинг с участието на родителите на учениците с цел наблюдение и контрол върху избора и провеждането на дейностите, включени в училищните програми.

11. Разходи за счетоводство.

12. Разходи за информация, публичност и визуализация

IV. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ

Тук се включват разходи за провеждане и участие в конференции, семинари, обучения, работни срещи, кръгли маси.

V. РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Тук се включват разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на дейностите по проекта .

VI. РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Тук се включват разходи за закупуване/разработване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

VII. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

Непреки разходи са разходи, свързани с възнагражденията на екипа за организация и управление (ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал), ангажиран с администрирането на проекта, както и административните разходи, свързани с управлението на операцията.

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG