Общи търговски условия

Общи Търговски Условия


1. Обхват и приложимост:
Настоящите Общи търговски условия регламентират търговската дейност на дружеството и са валидни при всички оферти, споразумения и доставки за стоки или услуги между Биоевибул ЕООД (Продавача) и Купувача, за които не е уговорено изрично нещо друго. Промени от тези условия са допустими само и единствено с изрично и писмено съгласие на Продавача. Счита се за задължение на Продавачът да направи Общи търговски условия публични и общодостъпни, а на Купувачът да се запознае по собствена инициатива с тях. Общите търговски условия са в основата на всяка оферта, сделка и всяко отделно договорно споразумение. Различни разпоредби и изисквания на Купувача не стават автоматично част от договорка за доставка и не ангажират по никакъв начин Продавача, освен ако те не са изрично потвърдени и приети като част от тази договорка в писмена форма от Продавача. В случай, че потвърждението на Продавача се различава от изискванията на Купувача, то Купувачът следва да възрази писмено в рамките на 5 работни дни. Договореност за доставка влиза в сила дори и при липса на специално отделно споразумение, с писмен документ, издаден от Продавача, наречен Потвърждение на Заявка.


2. Оферти:
Писмените оферти на Продавача са с валидност от 30 календарни дни от датата на издаване на офертата, освен ако в самата оферта не е посочено изрично нещо друго.


3. Ценови споразумения:
В случай, че не е договорено друго, цените за продуктите на Продавача са валидни от неговият склад в гр. София. Цените да се разбират с включен пакетаж, без разходи за доставка, без монтаж и обучение. Към оферираните цени се начислява ДДС, в съответствие със законовата ставка. При вече сключена сделка последващо едностранно редуциране на вече договорените количества в заявката от страна на Купувача не е разрешено, освен ако не стане с писменото съгласие на Продавача. В случай, че Продавачът приеме подобни промени, то той е в правото си да променя единичните цени, съобразно методиките му на ценообразуване.


4. Плащане:
В случай, че не е уговорено изрично друго, плащането на стоките следва да бъде извършено авансово. В случай на неплащане или некоректно плащане от страна на Купувача, Продавачът си запазва правото да откаже доставката или да начислява лихви и да потърси защита от Закона.


5. Запазване на правото на собственост:
Стоките остават собственост на Продавача до пълното удовлетворяване на всички вземания и плащания, произтичащи от сделката. Настоящето важи и в случаите на отложено плащане или консигнация. Евентуално погиване, открадване, повреждане на стоките, както и претенции на трети страни към Купувача не го освобождават от задълженията му за пълното заплащане на стоките към Продавача. Стоки, собственост на Продавача не могат да бъдат обект на разпореждане от страна на Купувача. Отношението на индивидуални искове по текущата сметка и баланс не засяга запазването на правото на собственост. В случай на изземване и/или конфискуване, както и други разпоредби от трети страни касаещи стоката, Купувачът следва да уведоми незабавно Продавачът. Упражняване клаузата за право на собственост и налагане на запор върху доставката от Продавачът не се счита за прекратяване на настоящите разпореждания и споразумения с Купувача. Откриването на производство по несъстоятелност на Купувача дава право на Продавачът да анулира договора и/или споразумението и да изиска незабавното връщане на доставените стоки.


6. Доставка:
Доставката е резултат от споразумение между страните. Инициативата за доставката следва да е на Купувачът, като Продавачът може да организира доставката въз основа на негови инструкции. Спазване срока на доставка представлява точна и навременна доставка. Ако неспазване срока на доставката е резултат и вследствие на причини, които са извън контрола на Продавача, включително непреодолима сила, природни бедствия, трудови спорове, правителствени поръчки и/или други форсмажорни събития, следва съответстващо удължаване срока за доставка. Продавачът се задължава незабавно да информира Купувачът за тази промяна. Когато доставката необосновано се забави, Купувачът има право на фиксирана компенсация срещу евентуално претърпените загуби. Тази компенсация е ограничена до 1 % за всяка пълна седмица от закъснението и до максимум 4 % от нетната стойност на стоките, засегнати от забавената доставка. Частични доставки се допускат по всяко време, ако е налице такава договорка между страните.


7. Прехвърляне на отговорност, експедиция и опаковане:
В случай на доставка "франко склада на Продавача" рискът за стоките преминава върху Купувача веднага щом същите напуснат склада на Продавача, дори и в случаите, когато последния е ангажиран с организирането на транспорта до Купувача. Забавяне на експедицията по причини извън контрола на Продавача прехвърлят отговорността от закъснението върху Купувача, след уведомяване на последния. Освен ако не е договорено изрично друго, изборът на превозвач се прави от Продавача.


8. Технически данни, размери и допустими отклонения:
Техническата информация за размери, тегло и други параметри на стоките или на пакетажа е ориентировъчна и следва да се тълкува в контекста на обичайните технически допустими отклонения и съответните технически спецификации. В случай, че продуктите са произведени съгласно предоставени от Купувача технически спецификации, то тя се счита за поверителна информация и Продавачът е длъжен да не я предоставя на трети страни.


9. Възражения:

Претенции от страна на Купувача относно качеството на продуктите, предмет на доставката са валидни, ако са отправени в рамките на 5 календарни дни след получаване на стоките. Всяка повреда на стоката, установена при приемане на доставка, следва да бъде отбелязана на транспортните документи. Дефекти на част от доставените стоки не дава право за отхвърляне на цялата доставка.


10. Гаранция и отговорност:
Ако доставените стоки са дефектни, Купувачът е предявил в срок претенции за това и Продавачът ги е уважил, то последният има право на избор дали да замени или ремонтира увредените продукти. Под дефект се разбира недостатък на продукта, вследствие на неправилен дизайн, лоши материали или лошо изпълнение, а не на механично увреждане, възникнало по време на транспорт. Откриване на такива дефекти от Купувача следва да се докладват на Продавачът незабавно в писмена форма. Ако отстраняване на недостатъците не бъде извършено в рамките на разумен срок, тогава Купувачът има право да иска намаление на покупната цена. Гаранционни претенции не са свързани с физическо износване или повреда, причинени от неправилна или прекомерна употреба, както и от неправилен монтаж и употреба. Продавачът предоставя на Купувача технически консултации безплатно. Тези консултации и препоръки се основават на опита и знанията на Продавача и не се считат за гаранция. Затова те не могат да бъдат основания за претенции към Продавача. Възражения за очевидни дефекти в доставяните стоки следва да бъдат предявени пред Продавачът в рамките на 5 календарни дни след получаване на стоките от Купувача.


11. Техническа информация и инструкции за ползване:
Купувачът се задължава да използват продуктите само въз основа на изброените от Продавача технически параметри, указания, инструкции и ръководства за работа. Ако в указанията за приложение на продуктите не са упоменати случаи на употреба необходими на Купувача, се препоръчва той първо да проведе изпитване или консултация с Продавача за възможното им ново приложение. Това е особено важно при приложения, в които е налице комбиниране и въздействие на ключови фактори като високи температури, влажност, вибрации, износване или въздействие на химически агресивна среда.


12. Заключителни разпоредби:
Място на изпълнение на всички договорни и законни права е седалището на Продавачът. В случай на съдебни спорове се приема за определящ адресът на седалището на Продавача. В случай, че една или повече разпоредби на настоящите Общи търговски условия изцяло или частично станат невалидни, валидността на останалите клаузи не е засегната. Невалидната клауза следва да бъде заменена с нова такава, която да отразява икономическото и правно съгласие на страните по въпросите засегнати в отменената клауза.

 

 

http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG